Krajskému soudu v Brně        Okresnímu soudu
                 v Prostějově

                 ke sp.zn. 2T 104/2010dříve obviněný:         Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, bytem Tylova 2, 772 00  Olomouc


Obhájce:          Mgr. Milan Popelka, advokát se sídlem nám. T.G.Masaryka 11 v Prostějově            pro řízení o povolení obnovy řízení 

  odůvodnění stížnostiproti usnesení OS v Prostějově č.j. 2T 104/2010-1239 ze dne 26.6.2015


                                                                                              dvojmo

           
Ve shora uvedené trestní věci jsem podal proti usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j. 2T 104/2010-1239 ze dne 26.6.2015 o návrhu na povolení obnovy řízení proti rozsudku OS v Prostějově ze dne 6.8.2013 č.j. 2T 104/2010-803, pravomocného 3.9.2013 u veřejného zasedání přímo do protokolu stížnost, nyní předkládám toto

o d ů v o d n ě n í    s t í ž n o s t i :

            V rámci svého návrhu, jímž jsem společně s manželkou Mgr. Radomírou Dvořákovou navrhoval povolení obnovy řízení směřující proti rozsudku OS v Prostějově ze dne 6.8.2013 č.j. 2T 104/2010-803, který nabyl právní moci 3.9.2013, navrhoval jsem k provedení důkazu jak výslechy svědků, které podle mého názoru zcela zásadním způsobem zvrátit původní rozhodnutí ve věci, soud však naprosto nesprávně provedení úplně všech důkazů zamítl a podle mého přesvědčení postupoval fakticky nesprávně, v rozporu se zákonem, když současně došlo i k porušení mých ústavních práv, konkrétně práva na spravedlivý proces.
           
            Já jsem podrobně zdůvodnil, k čemu všechny mnou navržené důkazy a výslechy svědků mohou sloužit, soud však neměl zájem zjistit objektivní skutkový stav, a proto všechny mé důkazní návrhy zcela nedůvodně zamítl. Pokud by došlo k provedení mnou navržených důkazů, šlo by ve smyslu ustanovení § 278 odst. 1 tr.ř. o důkazy soudu dříve neznámé a vyšly by tak zcela nepochybně najevo skutečnosti, které jak samostatně, tak i ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými již dříve by změnily skutkové závěry z předchozího pravomocně skončeného řízení, bylo by tak možné v souladu se zákonem důvodně obnovu řízení povolit. V podrobnostech odkazuji na mou výpověď učiněnou u veřejného zasedání soudu 26.6.2015 a rovněž i další listiny založené ve spise, stejně tak na podrobně odůvodněné návrhy na výslechy jednotlivých svědků, dále i námitky související s poukazem na znalecký posudek MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D., jehož závěry z mého pohledu zpochybňují dřívější závěry znaleckého posudku MUDr. Zmekové. Podle mě se soud I. stupně nevypořádal správně ani s jím uváděnou „jedinou relevantní námitkou“, že jsem v době spáchání skutku netrpěl duševní poruchou a nebyl tak nepříčetný, mnou uváděné argumenty buď zcela pomíjí nebo je bagatelizuje, nemůže tak ve věci rozhodovat správně z objektivně zjištěného skutkového stavu a jeho právní názor pak nemůže být správný a nemůže obstát ani po řádném prozkoumání odvolacího soudu.

            Pokud jsem namítal a navrhoval, aby soud položil Evropskému soudnímu dvoru konkrétní a řádné formulované předběžné otázky, tak takový postup soud I. stupně neakceptoval, proto jeho rozhodnutí považuji v tomto směru rovněž za nesprávné a jeho postup za nedůvodný a protiprávní. Soud I. stupně také odkazuje na rozhodnutí nejvyššího soudu ČR v jiných věcech, kde se údajně měl soud vypořádat se všemi mými námitkami, ale podle mě se jednak se všemi námitkami nevypořádal a s některými závěry souhlasit nemohu, když jde o otázky, které by měly být řešeny Evropským soudním dvorem, nikoliv z mého pohledu nekompetentním rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR.

            S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby odvolací soud – Krajský soud v Brně napadené usnesení zrušil a rozhodl, že se povoluje obnova řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 2T 104/2010, eventuelně napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k provedení všech, minimálně však některých, důkazů, které jsem k provedení navrhoval v rámci návrhu na povolení obnovy řízení.

V Prostějově dne 6. srpna 2015
                                               Mgr. Dušan Dvořák