Odbor justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR sp. zn. MSP-418/2015-OD-SPZ.

Vážený pane Dvořáku,

                k Vaší žádosti o informace ze dne 10. 7. 2015 Vám sděluji, že Váš podnět ze dne 22. 6. 2015, jenž byl Krajským státním zastupitelstvím v Brně veden pod sp. zn. 1 KZZ 30/2014, je vyřizován odborem justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR, a to pod sp. zn. MSP-418/2015-OD-SPZ.

S pozdravem

Mgr. Alena Koktová
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 270
www.justice.cz

 Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo spravedlnosti


Věc: žádost o informace dle infozákona č. 106/1999 Sb

K níže uvedenému podnětu nám Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. 1 KZZ 30/2014 ze dne 7.7.2015 sdělilo, že uvedený podnět předalo ministerstvu spravedlnosti.
Sdělte, který orgán ministerstva spravedlnosti a pod jakým čílem jednacím věc šetří.
Děkuji.
V Ospělově  10.7.2015 

Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková, nar. 12.1.1962 a 18.5.1963, společně bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Okresní soud v Prostějově

Na vědomí pouze elektronicky

Okresní státní zastupitelství Prostějov


- zasláno elektronicky a na podáno na podatelně soudu s podpisy -

Věc: důkazy o nezákonném jednání policie určené do trestních spisů (dodáno 4 x dle spisů)
1)     2 T 104/2010
2)     2 Nt 1257/2013
3)     2Nt 1151/2014
4)     3 Nt 1151/2014

V příloze dokládáme důkazy nezákonného jednání policie, která nejenže ani nemá cannabis zvážen, přitom vyvozuje, že překročilo limit THC, odmítá vydat informaci, kdo, kdy s jakým textem schválil tzv. pracovní postup policie při měření THC v cannabis, což je rovněž doloženo s dalšími důkazy na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/

Pokud Nejvyšší soud v dovolání k rozhodnutí 2Nt 1151/2014 dne 20.5. 2015 pod č.j. 11 Tdo 181/2015 mimo jiné okaté ignorování porušení zákona státními orgány opětovně takové jednání označil za zákonné a nezákonně opětovně odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, když exekutiva opakovaně doložila, že zákon o návykových látkách je technickým předpisem a musí být notifikován v souladu se Směrnicí 98/34/ES (viz http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/), nejde o nic jiného, než o vědomou justiční korupci!

Že takové jednání bez jakéhokoliv odůvodnění schvaluje dokonce opakovaně i ústavní soud není nic jiného než smutný důkaz, do jakého mravního bahna naše justice zabředla, aby ochránila státní zaměstnance roky páchající zločiny dle § 149, resp. § 401 zákoníku a ochránila státní rozpočet před miliardovými škodami v důsledku nevymahatelného zákona. Namísto toho, aby státní zastupitelství tyto zločiny šetřilo, zakuje je vyšetřovat, stejně tak odmítá šetřit odpovědné osoby na ministerstvu vnitra, spravedlnosti a ministerstvu zdravotnictví.


V Olomouci dne 22.června 2015
 ……………………………………..                                     ……………………………………..
Dušan Dvořák                                                                      Radomíra Dvořáková
Příloha 4x dle spisů
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Policie Olomouckého kraje
Obvodní ředitelství v Prostějově

Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Kontext žádosti: Ve věci pěti policejních konfiskací cannabis na výzkumnické farmě v Ospělově v letech 2009 – 2015  i přes 15 žádostí o policejní ochranu od roku 2009  (zkonfiskováno cca 3 tisíce rostlin a cca 10 kilo terapeutických produktů cannabis) nám policie dne 23.9.2014 pod č..j. KRPM – 120672-3/ČJ-2014-1400AP, resp.  1.12.2014 pod č.j. KRPM – 120672-10/ČJ-2014-1400AP sdělila, že nám nesdělí
1.     na základě jaké právní normy je oprávněna páchat konfiskacemi v rozporu s §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, zákony, úmluvami a judikaturou v době míru trestné činy dle § 149, resp. § 401 zákoníku doložené na důkazních listinách a svědeckých výpovědích (že tyto zločiny zatím soudy kryjí, je nyní vedlejší)
2.     kdo, kdy, pod jaký číslem jednacím, s jakým textem a s jakou právní závazností vydal tzv. pracovní postup policie k měření obsahu THC v cannabis
3.     na základě jaké právní normy nemusí policie zkonfiskovaný cannabis při konfiskaci vážit
4.     na základě jaké právní normy je měřen obsah THC pouze ze suchého cannabis
5.     na základě jaké právní normy je možné zkonfiskovat semena cannabis
6.     na základě jaké právní normy či výjimky může policie nemít žádnou právně závaznou normu na měření obsahu THC v cannabis.
7.     Odvolací MV ČR pod č.j. MV -141097-2/KM-2014 ze dne 11.11.2014, resp. č,j MV -141097-7/KM-2014 dne 30.1.2015 odmítlo policii přikázat vydat žádané informace.

Dále nám policie dne 3.4.2015 sdělila pod č.j. KRPM-33089-4/ČJ-2015-1400AP, že ve věci páté konfiskace dne 3.9.2015  nemá žádné informace
8.     kolik kilogramů/gramů dle zákonných definic dle zákona o návykových látkách vážil zkonfiskovaný cannabis jako celé nadzemní části rostlin cannabis včetně kvetoucích/plodonosných vrcholíků
9.     kolik vážily kvetoucí vrcholíky
10.  kolik vážily plodonosné vrcholíky
11. jaká právní norma určuje předmět měření rostliny cannabis na obsah THC, pokud nebyl cannabis měřen dle zákonných definic
12. jaký je přesný postup vážení zkonfiskovaného cannabis
13. jaká je váha zkonfiskovaných semen
14. jaká je právní norma na určení  % vody při měření na obsah THC a vážení cannabis

Současně policie dne 3.4.2015 pod. č.j. KRPM-33089-5/ČJ-2015-1412UO uvedla, že dne 3.9.2014 zkonfiskovaný cannabis opětovně překročil limit obsahu THC, byť policie nemá výše uvedené informace k měření obsahu THC a váhy cannabis a jednou z opětovně zkonfiskovaných odrůd cannabis s nadlimitem THC byla odrůda Cannabis Carmagnola, která je uznanou odrůdou EU uvedenou v odrůdových knihách měřená náročnou unijní normou uvedenou v příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009 na obsah s limitem do 0,2%  THC (stejně mylné měření jako při  konfiskaci v roce 2012 s odrůdou Cannabis Finola)
15.  Odvolací MV pod č.j. MV – 770090- 5/KM-2015 dne 4.6.2015 uvedlo, že police nemusí dané informace vydat, když je nemá.

Žádost: Sdělte prosím
1)     zda také při předchozích konfiskacích cannabis z ospělovské farmy v letech 2009 -2012 policie vůbec neznala váhu zkonfiskovaného cannabis dle zákonných definic a pokud tyto váhové údaje policie znala,  tyto nám zašlete, protože v souhrnné zprávě (Odborné vyjádření) policie o konfiskacích v letech 2009 - 2012 s údaji o % nadlimitního obsahu THC v zkonfiskovaném cannabis tyto informace o váhovém množství zkonfiskovaného cannabis dle zákonných definic zcela absentovaly, ač jsou zásadní a rozhodné (viz Odborné vyjádření OKTE Frýdek- Místek č.j. KRPT-5223-1/KT-2012 ze dne 25. 2.2013)
2)     co je to konkrétně a věcně u cannabis (popište danou část rostliny cannabis) toxikomanicky využitelný materiál, což je sousloví (někdy též OČTŘ používají slovo marihuana), které policie pro stanovení váhy zkonfiskovaného cannabis používá a jež se pak objevuje v obvinění/obžalobě/rozsudku.
3)     jaká právní norma určuje/definuje na rostlině cannabis onen tzv. toxikomanický materiál (někdy též uvedeno toxikomanský).

Dovolujeme si odkázat na vyjádření soudních znalců a expertů ve věci cannabis a jeho měření doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc. a doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. uvedená na www.konopijelek.cz v sekci Dokumenty a studie, že měření obsahu THC v cannabis při odlišných definicích cannabis a odlišných metodách sběru cannabis k měření včetně odlišné doby měření a dalších proměnných vykazuje významné rozdíly v naměřených hodnotách účinných látek.

Děkuji za váš zájem a čas.

V Olomouci dne 22.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady