Podjatost soudkyně Ivony Otrubové z OS ProstějovOkresnímu soudu
                 v Prostějově

                 ke sp.zn. 2T 104/2010

dříve obviněný:         Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, bytem Tylova 2, 772 00  Olomouc


Obhájce:          Mgr. Milan Popelka, advokát se sídlem nám. T.G.Masaryka 11 v Prostějově


            pro řízení o povolení obnovy řízení 

  Odůvodnění stížnosti


proti usnesení OS v Prostějově č.j. 2T 104/2010-1238 ze dne 26.6.2015

                                                                                              dvojmo

           

Ve shora uvedené trestní věci jsem podal proti usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j. 2T 104/2010-1238 ze dne 26.6.2015 ve věci námitky vyloučení Mgr. Ivony Otrubové z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného u OS v Prostějově pod sp.zn. 2T 104/2010 u veřejného zasedání přímo do protokolu stížnost, nyní předkládám toto

o d ů v o d n ě n í    s t í ž n o s t i :

            Odkazuji na své námitky, které jsem podrobně uvedl u začátku předmětného veřejného zasedání a které jsou současně podporovány důkazy a listinami, jež jsou založeny v tomto soudním spise, když jsem z předchozích soudních řízení přišel se soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou do styku a její předchozí jednání a poměr k věci, resp. i ke mně, jakožto obviněnému, zakládá důvodné pochybnosti o její nepodjatosti, resp. já jsem zcela přesvědčen, že je ve věci podjatá a že má a musí být vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 2T 104/2010.
            Jsem přesvědčen, že se soudkyně v napadeném usnesení nevypořádala dostatečně se všemi mými argumenty a námitkami, které nebudu znovu podrobně rozvádět a znovu komentovat, když znovu odkazuji na své argumenty a námitky, jak jsou protokolovány v protokole o konání veřejného zasedání ze dne 26.6.2015. Nedostatek nestrannosti k věci předsedkyně senátu a rovněž nedostatek nestrannosti k mé osobě podle mého názoru zcela vyplývá i z dříve projednávané věci pod sp.zn. 0Nt 820/2010, když nejde pouze o to, že soudkyně tuto věc rozhodovala, ovšem o způsob vyřízení, snahu poškození mé osoby a postup, který považuji za nezákonný.
           
            S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby odvolací soud – Krajský soud v Brně napadené usnesení zrušil a rozhodl, že předsedkyně senátu Mgr. Ivona Otrubová je vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 2T 104/2010.


V Prostějově dne 6. srpna 2015
                                               Mgr. Dušan Dvořák